top of page

Omvårdnad och akupunktur

Uppdaterat: 23 feb. 2023

Jag ser hennes ansikte slappna av och en stor suck av lättnad släpps ut. Hon beskriver hur ångesten och oron bara rann av henne, snabbare än vad hon nånsin varit med om tidigare. Hon känner sig färdigbehandlad redan efter 15 minuter, men jag önskar att hon ligger kvar en stund till, för att jag vet att hon är utmattad och behöver vila. Vi samtalar inte mer men jag finns i rummet hela tiden. Hon tar ett djupt andetag till, säger att tryckkänslan i bröstet är borta och att det känns så skönt.


Omvårdnad är sjuksköterskors ansvarsområde. Akupunktur kan vara en mycket effektiv omvårdnadsåtgärd i syfte att lindra exempelvis stress, ångest, smärta eller illamående.


I dessa utdrag från Svensk sjuksköterskeförening kan man läsa följande beskrivning om omvårdnad och god vård:


"Inom omvårdnadsvetenskapen är människan inte reducerbar utan hon betraktas i ett enhetsperspektiv. Människan ses som en enhet av kropp, själ och ande. Med andra ord, intresset riktas inte mot kropp, själ och ande var för sig utan mot enheten människa. Av detta följer att innebörden i begreppet hälsa är relaterat till hela människan och formas av hennes upplevelser. Med hälsa avses då något annat och något mer än frånvaro av sjukdom.


Hälsa är en process som människan själv skapar och upplever i det dagliga livet. Personens upplevelse av ohälsa kan påverkas av bland annat sjukdom, skada, lidande och smärta men även av fattigdom, arbetslöshet och avsaknad av sociala relationer.


Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt där människan ses som aktiv och skapande samt som en del i ett sammanhang... Målet för omvårdnaden är att personen som vårdas ska vara självständig och oberoende, så långt det är möjligt, samt uppleva hälsa. Målsättningen är också att balansera maktförhållandet i omvårdnadsrelationen så att patient och närstående är delaktiga, känner trygghet och upplever respekt.


Ett grundläggande antagande inom den omvårdnadsvetenskapliga disciplinen är att omvårdnad sker på personnivå. Synen på människan och hennes möjligheter blir därför central för hur vi förstår begreppen hälsa och omvårdnad. Människosynen ligger även som grund för våra värderingar och har därmed betydelse för omvårdnadens utformning och för möjligheterna att utöva god omvårdnad.


Människan kan förstås både som en generell och som en unik varelse. Då hon är unik ska hon bemötas personligt efter sina unika förutsättningar."


Länk till den citerade texten: https://www.swenurse.se/download/18.5c16b8c4176843245032c40c/1609769547454/Omv%C3%A5rdnad%20och%20god%20v%C3%A5rd.pdf

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page